Konya
°C
Yeni Meram
14.06.2024 00:00

Ereğli Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulundan genel kurul çağrısı

.

ÇAĞRI
SINIRLI SORUMLU
EREĞLİ PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN


Kooperatifimizin 2023 Faaliyet yılına ait 34' üncü Olağan Genel Kurul Toplantısı 02 Temmuz 2024 Salı Günü Saat:09.30’da Cahı Mahallesi Konya Ereğli Caddesi No:1867 Ereğli / Konya adresindeki Kooperatifimiz Merkezinde, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır. Birinci Toplantıda nisap temin edilemediği takdirde ikinci toplantı 18 Temmuz 2024 Perşembe günü, saat:09.30’ da yine aynı yerde aynı gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.
Toplantıya katılacak Ortaklarımızın Nüfus cüzdanları veya geçerli kimlik belgeleri ile teşrifleri rica olunur.

            YÖNETİM KURULU ADINA
                           BAŞKAN
                         Talha ÜZER


GÜNDEM:
1)            Açılış,
2)            Genel Kurul Divanının seçimi, (Anasözleşmemizin 29. maddesi gereğince Başkan, Başkan Yardımcısı, 2 Kâtip ve en az 2 Oy Toplayıcı)
3)            Saygı Duruşu,
4)            Genel Kurul Divanına tutanağı imzalama yetkisi verilmesi,
5)            Yönetim Kurulu Başkanının konuşması,
6)            Kooperatifimizin 2023 faaliyet yılına ait Dış Denetim Raporu, Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporları ile Bilânço,  Gelir Tablosu Hesaplarının okunması, görüşülmesi,
7)            Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporları ile Bilânço, Gelir Tablosu Hesaplarının tasdiki, Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ibrası,
8)            1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu'nun 69. Maddesi kapsamında, 01.03.2024- 28.02.2025 özel hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılı için Dış Denetçinin seçilmesi,
9)            2023 Faaliyet yılı Müspet Gelir - Gider Farkının Anasözleşmemizin 19’uncu maddesi uyarınca tevzii,
10)          Yönetim Kurulu Üyelerine ve Denetçilere verilecek ücretlerin ve yollukların belirlenmesi,
11)          2024 Faaliyet yılına ait İş Programı ve Bütçesinin okunması, görüşülmesi ve tatbiki hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
12)          T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Tip Anasözleşmemizin intibakı,
13)          Dilek ve Temenniler,
14)          Kapanış.

#ilangovtr                                                                                                                                            Basın No: ILN02049098