Dolar
8,4047
Euro
10,1808
GRAM ALTIN
507,39
BIST
1,464
Konya
hafif yağmur
23°C
Yeni Meram
Torku Reklam Haber Detay

MEB resmen duyurdu! Tarih belli oldu, 18 Mayıs...

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti ve 81 ile yazı yolladı. Tarih belli oldu. MEB, gönderdiği yazı ile yetkili sendika belirleme işlemlerini başlattı.Sendika üyesi eğitimciler en geç 18 Mayıs 2021 Salı günü mesai bitimine kadar bağlı oldukları il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine yazılarını teslim edecekler. Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla 81 ile gönderilen yazı ile hayat boyu öğrenme kurumlarında verilen tüm kursların,17 Mayıs 2021 tarihine kadar durdurulduğu duyuruldu.

A+
A-
02.05.2021 09:58
02.05.2021 10:01
0
9130
ABONE OL
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü yetkili sendika belirleme işlemlerini başlattı. Bakanlık 81 ile yazı yolladı. Gönderilen yazıya göre il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile eğitim kurumu müdürlükleri 17 Mayıs 2021 tarihinde, maaş bordrosuna ait tevkifat listelerini mal müdürlerinden alıp bu listelere göre sendikal personel tespit forumunu dolduracak ve ilgili sendika yetkilisine imzalatıp en geç 18 Mayıs 2021 Salı günü mesai bitimine kadar bağlı oldukları il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine teslim edecekler. İŞTE O YAZI... Bilindiği üzere 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 30'uncu maddesinde; "Tespite ilişkin toplantıya kurumum işveren vekili ile tahakkuk memuru veya mali hizmetler birimi yetkilisi ve kurumun hizmet kolunda faaliyette bulunan sendikalardan birer temsilci kanlır. Toplantı her yıl 15 mayıs tarihinden sonra beş iş günü içerisinde kurumca belirlenerek sendikalara bildirilen yer ve günde yapılır. Bu Kanuna tabi olarak kurumda çalışan kamu görevlilerinin, 15 mayıs tarihi itibarıyla listesi ile ilyelerinden aidat kesintisi yapılan sendikalarm üyelerini gösterir liste, toplantıya kanilanlarca değerlendirilir. Bu değerlendirmeden sonra, toplam kamu görevlisi sayısı ile sendika üyesi kamu görevlilerinin sendikalara göre toplam sayıları belirten tutanak toplantıya katılan taraflarca imzalanır. imzalı tutanak, kamu işvereni ve sendikalarca Mayıs ayının son iş gününe kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilir. Kurumları taşra teşkilatları, yukarıdaki esaslara göre tarafları kanlımı ile yapılacak toplantı neticesinde düzenlenecek tutanakları kurum merkezinde yapılacak tespitte değerlendirilmek üzere 15 mayıs tarihini takip eden iki iş günü içerisinde kurum merkezine gönderirler. Bu tutanaklar kurum merkezinde tarafların katılımı ile tek futanak haline getirilir." hükmüne yer verilmiştir. Aynı Kanunun 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde; kamu görevlisinin, bu Kanun kapsamında yer alan kurum ve kuruluşların kadro veya pozisyonlarında istihdam edilenlerden işçi statüsü dışında çalışan kamu görevlilerini ifade edeceği belirtilmiş; 25'inci maddesinde ise; "Kamu görevlileri sendikasma, kamu görevlisinin ödeyeceği üyelik ödentileri, 14'üncü madde çerçevesinde doldurulan üyelik başvuru formuna ve sendika tüzüğünde belirtilen aylık ödenti fularma göre kamu işverenince aylığından kesilerek beş gün içinde sendikalarm banka hesaplarma yatırılır ve ödenti listesinin bir örneği ilgili sendikaya gönderilir. Kamu işvereni, sendikaya üye olan ve üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerinin listesini her aym son haftasında, işyerinde herkesin görebileceği yerde ve kurumsal diceyde duyurulabilecek diğer araçlarla ilan eder." denilmiştir. Diğer taraftan, Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce yapılan sendika aidatları ile ilgili duyuruda; "Kurum maaş hesabı yapıldıktan sonra (Mayıs ay maaşından sendika kesintisi yapılmayanlar) Mayıs ayım 15'ine kadar herhangi bir sendikaya yeni üye olan personel için, personelden nakden tahsil edilen sendika kesintisi tutarı Personel Modülünde bulunan Bordro Bilgi Girişi Formundan girilerek ek bordrosu sistemde oluşturulacaktır." açıklamasına yer verilmiştir. Bu çerçevede, Bakanlığımızın taşra teşkilatında 2021 yılı yetkili sendika belirleme çalışmaları kapsamında yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir. 1- il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile eğitim kurumu müdürlükleri; a) Sendikadan istifa, Kamu Görevlileri Sendikaları ve Konfederasyonlarınca Düzenlenecek Üyeliğe Başvuru Belgesi, Çekilme Bildirimlerinin Şekli, İçeriği, Tutulacak Defterlerin Şekli, İhtiva Edeceği Bilgiler İle Kayıtların Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe ekli Ek-3 Kamu Görevlileri Sendikaları Kamu Görevlisinin Üyelikten Çekilme Bildirimi Formunun işyeri gelen evrak kaydına işlendiği tarihten başlayarak otuz gün sonra geçerli olacağından, üyesi oldukları sendikalardan istifa edenlerin bu süre içindeki maaşlarından üyelik ödentisi kesintisi yapılması, b) Sendika üyesi olmak isteyenlerden, adaylık veya deneme süresini tamamlamış olma gibi bir şart aranmaması, c) Sendikalı personel sayısının tespitinde, MEBBİS verilerine bakılmadan doğrudan Tevkifat Listelerinin dikkate alınması, ) Tevkifat Listelerinin belirtilen süreler içerisinde mutlaka ilgili sendikalara gönderilmesinin sağlanması, d) Mayıs ayına ilişkin bordroların hazırlanmasından sonra 15 Mayıs tarihine (15 Mayıs tarihinden önceki son iş günü mesai bitimine) kadar kesinleşmiş sendika üyelikleri prosedüre uygun olarak kurumlarına bildirilen ve ek bordro ile bilâhare maaşlarından kesinti yapılan personelin üyeliklerinin, sendika üye sayılarının hesaplanmasında dikkate alınması, e) Aynı anda iki sendika üyesi olunmasına imkan verilmemesi, birden çok sendikaya üyelik halinde ise sonraki üyeliklerin geçersiz olduğu, f) il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile eğitim kurumlarında sendikali personel olmasa da, bu yazıya ekli Ek-1 Okul veya Kurum Sendikalı Personel Tespit Formunun doldurulması, g) Aylıksız izne ayrılan profesyonel sendika ve şube yöneticilerinin, bu yazıya ekli Ek-4 4688 Sayılı Kanunun 18'inci Maddesine Göre Aylıksız İzne Ayrılan Sendikali Personel Tespit Formuna işlenmesi ve kadrosunun bulunduğu birimlerde sendikalarının üye sayılarının belirlendiği Ek-1 Okul veya Kurum Sendikalı Personel Tespit Formunda değerlendirilmesi, (Aylıksız izne ayrılan personel olmasa da bu form doldurulacaktır.) ğ) Doğum, askerlik, isteğe bağlı ve benzeri nedenlerle aylıksız izne ayrılanların Ek-4 Forma işlenmemesi, sadece sendika yöneticisi olup da aylıksız izne ayrılanların söz konusu Forma işlenmesi, h) il bazında sendikaların üye sayılarının eşit olması halinde ise en çok üye kaydetmiş iki sendikanın mutabakatı ile kur'a çekimi yapılarak yetkili sendikanın belirlenmesi, 1) Sözleşmeli öğretmenlerin de sendika üyesi olabilecekleri, hususları göz önünde bulundurulacaktır. 2- il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile eğitim kurumu müdürlüklerince, 17 Mayıs 2021 tarihinde maaş bordrosuna ait Tevkifat Listeleri mal müdürlüklerinden/saymanlıklardan alınıp bu Tevkifat Listelerine göre bu yazıya ekli Ek-1 Okul veya Kurum Sendikali Personel Tespit Formu doldurulacak ve varsa sendika yetkililerine de imzalatılarak en geç 18 Mayıs 2021 Salı günü mesai bitimine kadar bağlı oldukları il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine teslim edilecektir. 3- il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile eğitim kurumu müdürlüklerinde sendikalı personel bulunmaması halinde de Ek-1 Form doldurularak bağlı oldukları il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine teslim edilecek ve doldurulan Ek-1 Formun bir örneği personelin görebileceği öğretmenler odası ve benzeri yerlere asılacaktır. 4- İlçe milli eğitim müdürlükleri, eğitim kurumu müdürlüklerinden gelen Ek-1 Formları, bu yazıya ekli Ek-2 Ilçe Sendikalı Personel Tespit Formuna dönüştürecek ve varsa sendikaların ilçe temsilcilerinin de imzasını alarak 20 Mayıs 2021 Perşembe günü mesai bitimine kadar il milli eğitim müdürlüklerine teslim edecektir. 5- il milli eğitim müdürlükleri, ilçe milli eğitim müdürlüklerinden gelen Ek-2 Formları, bu yazıya ekli Ek-3 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 30 uncu Maddesinin İkinci Fıkrasının (a) Bendi Gereğince Yapılan Toplantı Tutanağı Formuna dönüştürecek; sendikaların il şube yetkilisi (yoksa il temsilcileri) ile toplantı yaparak tutanak imza altına alınacak ve bir nüshası toplantıya katılan sendika yetkilisine/temsilcisine verilecektir. 6- İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile eğitim kurumu müdürlüklerince, sendikalı personel tespit formlarının sendikalar tarafından imzalanması için yapılan yazılı duyuruda belirtilen tarihte ve yerde toplantıya gelmeyen sendika olması halinde, gelmeyen sendika için tutanak tutulacak; belirlenen tarihte ve yerde toplantıya gelmeyen sendika için toplantı tarihi ertelenmeyecektir. 7- il milli eğitim müdürlüklerince imzalanan Ek-3 ve Ek-4 Formlar en geç 24 Mayıs 2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar sendikalar@meb.gov.tr e-posta adresine pdf formatında gönderilecek; ayrıca, Ek-3 ve Ek-4 Formlar resmi yazıyla en kısa zamanda Personel Genel Müdürlüğüne gönderilecektir. 8- il milli eğitim müdürlüklerinde sendika temsilcileri ile yapılan toplantıda sendika temsilcilerinin tutanağı şerh yazarak imzalamaları halinde, ayrı bir kağıda yazılan bu şerhlerin bir örneği, imzalanan Ek-3 Form ile birlikte Bakanlığımıza gönderilecektir. Ayrıca, somut bilgi ve belgeye dayalı şerhler ilgili mevzuat çerçevesinde incelettirilecek; varsa, sorumlular hakkında işlem yapılacaktır. Yapılan incelemenin sonucu, şerh yazan sendikaya (şube veya temsilciliğine) ve Personel Genel Müdürlüğüne bildirilecektir. 9- il milli eğitim müdürlüklerinde yetkili sendika belirleme çalışmalarını yürütecek yetkilinin iletişim bilgileri, 10 Mayıs 2021 tarihine kadar sendikalar@meb.gov.tr adresine gönderilecektir. 10- Yetkili sendika belirleme çalışmalarının ilgili mevzuatına uygun yürütülmesinin sağlanması amacıyla, bu yazı ekinde yer alan formları Tevkifat Listelerine uygun olarak doldurmayan okul ve kurum müdürleri ile özellikle sendikalara üye olma ve sendika üyeliğinden çekilmede yapılacak iş ve işlemleri mevzuata uygun olarak zamanında gerçekleştirmeyenler hakkında valiliklerce inceleme başlatılacaktır.
HABER YORUMLARI
  1. Henüz yorum yapılmamış.
    İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.