YAZARLAR

***

“GAZETESİZ bir hükümet idaresine, hükümetsiz bir gazete idaresini tercih ederim.

***

YASAKLAR…

Ulu­sal bay­ram­la­rı kut­la­mak, Ata­türk anı­tı­na çe­lenk koy­mak AKP hü­kü­me­ti dö­ne­mi­nin “ya­sak­la­rı­” ara­sın­da yer alı­yor. Konya’da değil ama ülkenin çok yerinde po­lis, çe­lenk­le­ri kı­rı­yor, çi­çek­le­ri ezi­yor, in­san­la­rı sü­rük­le­ye­rek, gaz­la, suy­la uzak­laş­tır­ma­ya ça­lı­şı­yor.

Yine bir ­çok il ve il­çe­de ol­du­ğu gi­bi de­ği­şik ku­ru­luş­la­rın tem­sil­ci­le­ri va­li­lik ve kay­ma­kam­lık­la­ra di­lek­çe ve­rip Ata­türk anı­tı­na çelenk sun­mak is­te­dik­le­ri­ni bil­dir­iyor. 5 Ma­yıs 2012’de Res­mi Ga­ze­te­’de

ya­yım­la­nan “U­lu­sal ve Res­mi Bay­ram­lar ile Ma­hal­li Kur­tu­luş Gün­le­ri ve Ta­ri­hi Gün­ler­de Ya­pı­la­cak Tö­ren ve Kut­la­ma Yö­net­me­li­ği­”nin 7 mad­de­si­nin 2. fık­ra­sı ha­tır­la­tıl­ıyor. Çün­kü o fık­ra­ şöy­le

dü­zen­len­mişti:

SİZ ÇE­LENK KO­YA­MAZ­SI­NIZ

Maddeler şu şekilde sıralanıyor:

“A­ta­türk anıt ve büs­tü­ne mül­ki ida­re ami­ri, gar­ni­zon ko­mu­ta­nı ve be­le­di­ye baş­ka­nı ta­ra­fın­dan çe­lenk ko­nu­lur. Ma­hal­lin en bü­yük mül­ki amir­li­ği­ne ait çe­lenk, anı­tın alt ka­ide­si­nin tam or­ta­sı­na, Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­’ne ait çe­lenk onun sa­ğı­na, be­le­di­ye­ye ait çe­lenk ise so­lu­na ko­nur.”
Mül­ki amir­ler, “biz de çe­lenk koy­mak is­ti­yo­ru­z” di­yen ku­ru­luş­la­ra, “Yö­net­me­lik­te açık­ça be­lir­til­di­ği üze­re bay­ram gü­nü mül­ki ida­re amir­li­ği, gar­ni­zon ko­mu­tan­lı­ğı ve be­le­di­ye baş­kan­lı­ğın­ca çe­lenk tö­re­ni ger­çek­leş­ti­ri­le­cek­tir. Yu­ka­rı­da açık­la­nan ne­den­ler­le Ata­türk anı­tı­na çe­lenk koy­ma ta­le­bi­niz uy­gun gö­rül­me­miş­ti­r“ ce­va­bı­nı ve­ri­yor.

Han­gi bay­ram­da ne­ler ya­pı­la­bi­le­ce­ği­ni sı­ra­la­ya­lım:
* 29 Ekim Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı­’n­da An­ka­ra­’da Anıt­ka­bir dı­şın­da va­li­lik ve di­ğer ku­ru­luş­lar ta­ra­fın­dan Ata­türk anıt­la­rı­na çe­lenk koy­ma ya­sak­lan­dı.
– Di­ğer il­ler­de va­li, be­le­di­ye baş­ka­nı ve gar­ni­zon ko­mu­ta­nı dı­şın­da­ki ku­ru­luş ve par­ti­le­rin Ata­türk anı­tı­na çe­lenk koy­ma­sı ya­sak­lan­dı.
* 23 Ni­san Ulu­sal Ege­men­lik ve Ço­cuk Bay­ra­mı­’n­da Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı ta­ra­fın­dan Anıt­ka­bi­r’­e çe­lenk ko­nul­ma­sı ku­ra­lı kal­dı­rıl­dı.
– Di­ğer il­ler­de Mil­li Eği­tim Mü­dür­lü­ğü dı­şın­da di­ğer ku­ru­luş ve si­ya­si par­ti­le­rin Ata­türk anı­tı­na çe­lenk koy­ma­sı ya­sak­lan­dı.
– Tö­ren ge­çi­şi ve stad­yum­lar­da gös­te­ri­ler ya­sak­lan­dı. Okul­lar­da kut­lan­ma­sıy­la il­gi­li de yö­net­me­lik­te hiç­bir hüküm yer al­ma­dı.
– Ço­cuk­la­rın bir gün­lü­ğü­ne TBMM ve di­ğer dev­let ma­kam­la­rın­da sem­bo­lik ola­rak gö­rev yap­ma­la­rı kal­dı­rıl­dı. Oy­sa­ki Av­ru­pa Par­la­men­to­su­’n­da ço­cuk­la­rın si­ya­set­çi­le­rin gö­rev­le­ri­ni bir gün­lü­ğü­ne dev­ral­ma­la­rı ve on­la­ra so­ru­lar sor­ma­la­rı 2012 yı­lın­da ger­çek­leş­ti­ril­di. Dün­ya bi­zi ör­nek alır­ken, ül­ke­miz­de bu gü­zel ge­le­nek or­ta­dan kal­dı­rıl­dı.
* 19 Ma­yıs Ata­tür­k’­ü An­ma, Genç­lik ve Spor Bay­ra­mı­’n­da Ba­kan ta­ra­fın­dan Anıt­ka­bi­r’­e çe­lenk ko­nul­ma­sı ku­ra­lı kal­dı­rıl­dı.
– Di­ğer il­ler­de Genç­lik Spor il Mü­dür­lü­ğü dı­şın­da­ki di­ğer ku­ru­luş ve par­ti­le­rin Ata­türk anı­tı­na çe­lenk koy­ma­sı ya­sak­lan­dı.
– Ata­tür­k‘­ün Genç­li­ğe Hi­ta­be­si­’nin okun­ma­sı ve genç­li­ğin ce­va­bı yok.
– Kut­la­ma­lar için ya­pı­lan top atış­la­rı ya­sak­lan­dı.
– Sam­su­n’­dan ge­len bay­ra­ğın Cum­hur­baş­ka­nı­’na su­nul­ma­sı yok.
* 30 Ağus­tos Za­fer Bay­ra­mı­’n­da il­ler­de va­li, be­le­di­ye baş­ka­nı ve Gar­ni­zon ko­mu­ta­nı dı­şın­da­ki ku­ru­luş­lar ve si­ya­si par­ti ve der­nek­le­rin Ata­türk anı­tı­na çe­lenk koy­ma­sı ya­sak­lan­dı.
* Ata­türk Gün­le­ri, Ta­ri­hi Gün­ler ve ma­hal­li Kur­tu­luş Gün­le­ri­’n­de Ata­türk anıt­la­rı­na çe­lenk koy­ma ve İs­tik­lal Mar­şı söy­len­me­si ya­sak­lan­dı.
-Aynı yasaklar 10 Kasım’da da uygulandı.

Öyleyse var mısınız?.. Gelin hep birlikte kutlayalım bayramları!

***

-YAZILI-

> Yeni Meram >Yazarlar > Bir konu
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Yeni Meram'a aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ MERAM veya yenimeram.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.